باور غلط و باور درست در مورد ADHD

🌱 باور غلط در مورد ADHD: فقط کودکان ممکن است که اختلال نارسایی توجه بیش فعالی داشته باشند و بزرگسالان این اختلال را ندارند. این اختلال در بزرگسالی خوب می شود.   🌱🌱 باور درست در مورد ADHD: اختلال نارسایی توجه بیش فعالی در بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد از موارد تا سال‌های بزرگسالی …

ادامه مطلب باور غلط و باور درست در مورد ADHD