روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

. تجزیه و تحلیل شغل
. مشاوره شغلی و ارزیابی تناسب شغل و شخصیت
. آسیب شناسی سازمانی و تحول در سازمان
. ارزیابی و غربالگری  سلامت روان کارکنان
. تغییر نگرش کارکنان (تعهد، خشنودی شغلی و...)
. مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک (تدوین استراتژیها برای سازمان)
. مهارت‌های ارتباطی و مدیریت کارکنان
. گزینش و استخدام
. بهره‌وری در محیط کار
. مهارت‌های آموزش کارکنان

 

 

خدمات ما

بهره‌وری در محیط کار

گزینش و استخدام

تجزیه و تحلیل شغل