مشاوره تحصیلی
  • . بررسی تناسب شخصیت با رشته تحصیلی
  • . خدمات تخصصی در زمینه راهنمائی تحصیلی در دوره دبیرستان و دانشگاه
  • . آموزش شیوه های صحیح مطالعه و تقویت حافظه
  • . آموزش شیوه های مقابله با اضطراب و ترس از امتحان
  • . ایجاد و تقویت انگیزه تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان
  • . مشاوره و راهنمایی در زمینه افت تحصیلی و راهبردهای پیشرفت تحصیلی
  • . ارائه برنامه ریزی تحصیلی
  • . مشاوره و راهنمایی در زمینه تغییر و انتخاب رشته