لطفاً یکی از تست ها را انتخاب نمایید.

تست مثلث عشق استرنبرگ

با پر کردن پرسشنامه تست مثلث عشق می‌توانید نوع عشق خود به محبوب تان (همسر، نامزد، معشوق و …) را متوجه شوید.

شروع آزمون

آزمون شخصیت شناسی آیزنک

پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) دو بعد فراگیر و مستقل شخصیت را اندازه گیری می کند، بعبارتی برونگرای-درونگرایی و روان رنجوری-ثبات هیجانی که این ابعاد بیشترین واریانس و یا پراکندگی در حوزه شخصیت را تشکیل میدهند.

شروع آزمون

آزمون سلامت عمومی GHQ

پرسشـنامه (GHQ) بـه بررسـی وضـعیت روانی و جسمانی فرد در یک ماهه اخیر می پردازد و شامل نشانه هـایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت اینجـا و اکنـون تأکیـد دارد.

آزمون اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اسپیلبرگر که به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار میگیرد. این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار(حالت اضطراب) و پنهان(رگه اضطراب) می باشد.